Algemene Leveringsvoorwaarden Squirt Lube Benelux

   1. ALGEMEEN

1.1 Onder Squirt Lube Benelux wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak Squirt Lube Benelux, Zwaluwstraat 32, 9331 KG Norg. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 656197730

1.2 Onder afnemer (in het navolgende in mannelijke vorm gebruikt) wordt verstaan iedere contractant met Squirt Lube Benelux.

  1. ALGEMEEN/TOEPASSING

2.1 Door aanvaarding van de onderhavige voorwaarden bevestigt de afnemer nadrukkelijk het niet van toepassing zijn van zijn eigen (inkoop)voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Squirt Lube Benelux als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding, dat zijdens Squirt Lube Benelux is ondertekend door de eigenaar. Een zodanig beding geldt slechts voor de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

2.4 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe die de bedoeling van partijen en het nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen. De overige bepalingen blijven volledig in stand.

2.5 Prijs-en/of modelwijzigingen zolang de voorraad strekt en zetfouten voorbehouden. 

  1. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen op deze website zijn af fabriek/magazijn in euro’s en inclusief B.T.W.

3.2 Squirt Lube Benelux is voor wat betreft de prijzen afhankelijk van de door de toeleveranciers gehanteerde prijzen. De prijzen zijn derhalve onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

  1. FACTURERING EN BETALING

4.1 Indien de afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Squirt Lube Benelux zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht op een vertragingsrente van 8% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan geldt de wettelijke rente. Onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.

4.2 Voorts, indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Squirt Lube Benelux voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen.  De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Indien Squirt Lube Benelux hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

4.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6 Bij gerede twijfel over de nakoming door de afnemer of over zijn kredietwaardigheid, heeft Squirt Lube Benelux het recht om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien de afnemer dit weigert of daartoe niet in staat is, heeft Squirt Lube Benelux het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

4.8 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Squirt Lube Benelux gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, en in geval van zijn faillissement, surséance van betaling, boedelafstand, ondercuratelestelling, beslaglegging, stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Squirt Lube Benelux is dan naar keuze gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Squirt Lube Benelux toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. In die gevallen zijn alle vorderingen van Squirt Lube Benelux op afnemer direct opeisbaar en heeft Squirt Lube Benelux recht op onmiddellijke voldoening van zijn vorderingen. 

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Squirt Lube Benelux behoudt zich het eigendom van door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:

  1. a) de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden; 

  2. b) vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en); Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentie recht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

5.2 Indien de afnemer uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die Squirt Lube Benelux voor zichzelf doet vormen en houdt de afnemer deze voor Squirt Lube Benelux als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

5.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan Squirt Lube Benelux toekomt, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

5.4 Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is Squirt Lube Benelux gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, voor de rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden De afnemer verleent Squirt Lube Benelux reeds nu voor alsdan onherroepelijk de machtiging daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. 

  1. ACCEPTATIE EN RECLAME

6.1 De afnemer dient de producten binnen twee kalenderdagen na ontvangst te inspecteren op aantal, gebreken of non-conformiteit en de eventuele gebreken schriftelijk aan Squirt Lube Benelux te melden. Na het verstrijken van deze periode, wordt de afnemer geacht het product zonder gebreken en compleet te hebben ontvangen.

6.2 Retourrecht: U heeft een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. 
Het ongebruikte (!) product dient te worden geretourneerd in de originele staat met de originele verpakking.Hiervoor kan het formulier voor herroeping gebruikt worden, dat wij kosteloos toesturen. De afnemer betaalt de verzendkosten voor de retournering.
De terugbetaaltermijn voor alle betaalde bedragen is uiterlijk 14 dagen na herroeping.

6.3 Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Squirt Lube Benelux behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het redelijke vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

6.4 Reclamaties of aanspraken van de afnemer geven geen recht om de betalingen op te schorten of tegenvorderingen te compenseren met aan Squirt Lube Benelux verschuldigde bedragen.

6.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke alsmede geringe beschadigingen kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

6.6 Squirt Lube Benelux staat niet in voor de geschiktheid van de zaken voor enig specifiek doel. 

  1. RISICO-OVERGANG

7.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de afnemer over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk geleverd zijn.  

  1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Squirt Lube Benelux is niet aansprakelijk voor enige schade van afnemer, behalve indien deze is ontstaan als gevolg van door afnemer aannemelijk te maken grove schuld of nalatigheid van Squirt Lube Benelux.

8.2 In geval van aansprakelijkheid van Squirt Lube Benelux voor schade van de afnemer, is deze beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het deel dat de afnemer daarop heeft betaald.

8.3 Squirt Lube Benelux is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving en schade, voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens afnemer.

8.4 De afnemer vrijwaart Squirt Lube Benelux voor alle aanspraken van derden terzake van door Squirt Lube Benelux geleverde zaken waardoor die derden schade mochten lijden.

8.5 Ieder recht van de afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die vordering niet uiterlijk binnen 15 dagen na aankoop schriftelijk aan Squirt Lube Benelux is kenbaar gemaakt of 14 dagen nadat de schade in redelijkheid aan het licht heeft kunnen komen en indien zij niet binnen 6 maanden na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

8.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten. 

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Squirt Lube Benelux partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.

9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Squirt Lube Benelux of de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de rechtbank te Assen, tenzij Squirt Lube Benelux de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter. 

Adres:
Squirt Lube Benelux
Zwaluwstraat 32
9331 KG Norg

Kamer van Koophandel reg.nr. 656197730
BTW nr.
NL152706434B01